Notaris-en kadasterkosten voor uw levering en hypotheek

Notaris- en kadasterkosten voor uw levering en hypotheek

Overzicht van in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (GBA, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen- of partner-schapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen en de verkoper leeft.
 • Controle van de koopovereenkomst, waarbij het gebruikelijk is dat een koopovereenkomst door een makelaar is opgesteld.
 • Onderzoek naar de eigendomsverkrijging, of er sprake is van een monument, of er erfdienstbaarheden of andere bijzondere bepalingen zijn zoals opstalrecht, aanbiedingsverplichtingen en dergelijke.
 • Controle naar de aanwezigheid van eventuele hypotheken in het kadaster en doorhaling daarvan begeleiden.
 • Controleren of de waarborgsom wordt betaald of een bankgarantie wordt gesteld.
 • Het opstellen van de akte van levering en de hypotheekakte en ontwerpen zo tijdig als mogelijk aan partijen toezenden. Voor de hypotheekakte is het gebruikelijk dat de geldgever een financiële instelling is.
 • De nota’s van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
 • Herhaling controle in diverse registers zoals GBA, kadaster, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
 • Controle op ontvangst van de koopsom.
 • Het passeren van de akten op het kantoor van Westland Partners.
 • Het inschrijven van de akten in het kadaster, waardoor de eigendom overgaat op koper en de hypotheek rechtsgeldig wordt gevestigd.
 • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregis-ter.
 • Uitbetalen van de gelden aan o.a. verkoper en hypotheekhouder(s).
 • Doen van aangifte overdrachtsbelasting en zorgdragen voor betaling van de overdrachtsbelasting.

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

Toestemming eerdere hypotheekhouder (bij overbruggingshypotheek) € 90,75
Vestiging overbruggingshypotheek per object € 151,25
Opmaken koopovereenkomst voor een woning € 302,50
Inschrijving koopovereenkomst bij het kadaster € 151,25
Opmaken onderhandse volmacht    € 90,75
Opmaken toestemmingsverklaring voor de echtgenoot € 90,75
Opmaken notariële volmacht        € 302,50
Aanpassen stukken wegens wijziging passeerdatum € 90,75
Meerwerk 1e en 2e hypotheek in dezelfde akte € 36,30
Opvragen gegevens vereniging van eigenaren € 42,35
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler € 211,75
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel:  € 24,20
Wettelijk onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00: € 90,75
Overige niet inbegrepen werkzaamheden:    o.b.v. uurtarief

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Deel via