Notaris-en kadasterkosten voor uw levering

Notaris- en kadasterkosten voor uw levering

Overzicht van in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (GBA, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen- of partner-schapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen en de verkoper leeft.
 • Controle van de koopovereenkomst, waarbij het gebruikelijk is dat een koopovereenkomst door een makelaar is opgesteld.
 • Onderzoek naar de eigendomsverkrijging, of er sprake is van een monument, of er erfdienstbaarheden of andere bijzondere bepalingen zijn zoals opstalrecht, aanbiedingsverplichtingen en dergelijke.
 • Controle naar de aanwezigheid van eventuele hypotheken in het kadaster en doorhaling daarvan begeleiden.
 • Controleren of de waarborgsom wordt betaald of een bankgarantie wordt gesteld.
 • Het opstellen van de akte van levering en het ontwerp zo tijdig als mogelijk aan partijen toezenden. 
 • De nota’s van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
 • Herhaling controle in diverse registers zoals GBA, kadaster, curateleregister en in-solventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
 • Controle op ontvangst van de koopsom.
 • Het passeren van de akte op het kantoor van Westland Partners.
 • Het inschrijven van de akte in het kadaster, waardoor de eigendom overgaat op koper.
 • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregis-ter.
 • Uitbetalen van de gelden aan o.a. verkoper en hypotheekhouder(s).
 • Doen van aangifte overdrachtsbelasting en zorgdragen voor betaling van de overdrachtsbelasting.

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

Opmaken koopovereenkomst voor een woning € 302,50
Inschrijving koopovereenkomst bij het kadaster € 151,25
Opmaken onderhandse volmacht    € 90,75
Opmaken toestemmingsverklaring voor de echtgenoot € 90,75
Opmaken notariële volmacht        € 302,50
Aanpassen stukken wegens wijziging passeerdatum € 90,75
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel:  € 24,40
Wettelijk onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00: € 90,75
Overige niet inbegrepen werkzaamheden:    o.b.v. uurtarief

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Deel via