Wijzigingen concurrentiebeding in arbeidscontracten voor bepaalde tijd

maandag 2 maart 2015

Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om in arbeidscontracten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in het vinden van ander werk na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De wetgever heeft gemeend dat dit voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract niet redelijk is. Het is om deze reden dat de wetgever heeft besloten dat er vanaf 1 januari 2015 in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding meer mag worden opgenomen. Er is een uitzondering als blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

In de arbeidsovereenkomst zelf dient dan gemotiveerd te worden welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het noodzakelijk maken dat toch een concurrentiebeding wordt overeengekomen (artikel 7:653 lid 2 BW). Op concurrentiebedingen die eerder tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, blijft de oude wet van toepassing. Het is dus niet noodzakelijk om een reeds voor 1 januari 2015 tot stand gekomen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een concurrentiebeding aan te passen.

Naast het vorenstaande heeft ook te gelden dat de noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet alleen aanwezig moet zijn op het moment van aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat een werkgever zich op het concurrentiebeding beroept.

Zonder een motivering is het concurrentiebeding nietig. Indien een werknemer van mening is dat het concurrentiebeding niet noodzakelijk is, kan het beding worden voorgelegd aan de (kanton)rechter.

Nu het de bedoeling is van de wetgever om werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst makkelijker te ontslaan, is het van belang dat deze werknemers een sterke positie hebben op de arbeidsmarkt. Een concurrentiebeding zou daaraan in de weg kunnen staan.

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

advocaat concurrentiebeding

Terug naar overzicht