Privacyverklaring Westland Partners Advocaten

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het aanmelden voor een intakegesprek, tijdens het contact met een advocaat of bij een sollicitatie). Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren. 

Doeleinden
De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

1.         voor het verrichten van onze werkzaamheden;
2.         voor het factureren van onze werkzaamheden;
3.         om u te informeren over actualiteiten en diensten;

Google Analytics en cookies 

Onze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics en cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Het zorgt ervoor dat u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via cookies krijgt Westland Partners Advocaten inzage in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze manier kan Westland Partners Advocaten het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. 

Bewaren van uw persoonsgegevens
Westland Partners Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden en/of dan dat zij op basis van wettelijke betaaltermijnen verplicht is. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Westland Partners  Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is om onze werkzaamheden goed uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Westland Partners Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Melding van misbruik en/of onregelmatigheden
Westland Partners Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via advocatuur@westlandpartners.nl. Wij wijzen u er op dat u daarnaast de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons