Advocaat INCASSO, BESLAG EN EXECUTIE

De praktijk leert dat het incasseren van openstaande vorderingen in economisch mindere tijden pas meer aandacht krijgt. Ten onrechte. Ervaring leert dat een pro-actief debiteurenbeheer leidt tot een beheersbaarder debiteurenbestand. Of het nu gaat om het verstrekken van advies omtrent de inrichting van uw debiteurenbeheer, het tot stand brengen van een verantwoorde en met voldoende waarborgen omklede betalingsregeling of het snoeihard incasseren van een vordering: de advocaten van Westland Partners zijn hierin specialist en staan voor u klaar!

BEL MIJ TERUG

Advies

Weinig verrassend, maar voorkomen is beter dan genezen. Op adviserend vlak kunnen de specialisten van Westland Partners u, de ondernemer én de particulier, bijpraten over de meest voorkomende struikelblokken in de praktijk. Tijdig en kundig advies beperkt de risico’s wanneer u eventueel op het punt komt dat het treffen van incassomaatregelen onvermijdelijk is geworden. Ervaring leert dat tijdig en kundig advies de kosten beheerbaarder maakt. 

Voor ondernemers is het uitgangspunt het realiseren van een goed debiteurenbeheer. Hierbij zijn de specialisten van Westland Partners van grote waarde. Hebt u bijvoorbeeld voldoende aandacht besteed aan het tijdig en op de juiste wijze herinneren van de debiteur? Zijn bij het uitblijven van betalingen uw rechten gewaarborgd, beschreven in algemene voorwaarden, en zo ja, past u die algemene voorwaarden ook toe op de manier als voorgeschreven in de Wet?

Ook voor particulieren is kundig advies omtrent het maken van afspraken en het aangaan van verplichtingen van waarde. Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van betalingsafspraken, in hoeverre zijn de afspraken afdwingbaar en wat nu als de partij de afspraken niet (juist) nakomt?

Incasso

Het kan natuurlijk altijd gebeuren. Een debiteur kan of wil niet betalen. Erg vervelend, want u besteedt uw kostbare tijd liever aan meer productieve zaken. Ook dan kunt u rekenen op de ervaren specialisten van Westland Partners. Het incassotraject wordt opgestart waarbij vanzelfsprekend het uitgangspunt is om de met het incassotraject gepaard gaande kosten (zo veel als mogelijk) af te wentelen op de niet betalende debiteur. Daarnaast wordt nagegaan of u aanspraak kunt maken op rente en/of buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die u maakt in de fase voorafgaand aan een eventuele procedure om de vordering buiten rechte te incasseren. 

Het incasseren van een vordering is maatwerk. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen gezien op de relatie met een debiteur eerst te kiezen voor een vriendelijk - doch dringend - laatste verzoek om betaling. Een enkele brief van de advocaat kan in dat geval net dat zetje geven dat de debiteur nodig heeft. Evenwel is het ook voorstelbaar dat u geen heil (meer) ziet in een vriendelijke aanpak en graag ziet dat met meer daadkracht wordt opgetreden. Ook dat kan bij Westland Partners. De debiteur ontvangt in dat geval een sommatie om tot betaling over te gaan binnen een bepaalde termijn, waarbij de debiteur te kennen wordt gegeven dat bij niet tijdige en/of volledige betaling zonder nadere aankondiging rechtsmaatregelen worden getroffen. Daarbij kan desgewenst ook een concept dagvaarding worden meegezonden, opdat de debiteur begrijpt dat het vijf voor twaalf is.

De specialisten van Westland Partners denken met u mee zodat in samenspraak de juiste toonzetting kan worden bepaald.

Procederen

Misschien is een debiteur het niet eens met uw vordering of reageert en betaalt de debiteur gewoonweg niet. Tijd voor de volgende stap: dagvaarden. Met een dagvaarding wordt het geschil onder de aandacht van de Rechtbank gebracht. De Rechtbank wordt verzocht de debiteur te veroordelen tot betaling van de hoofdsom vermeerderd met de inmiddels gemaakte kosten en renten. Voor u wellicht een ver van het bed show, voor de specialisten van Westland Partners bekend terrein.

Faillissement

Als pressiemiddel kan – indien uw vordering vast staat – tevens worden gedacht aan de aankondiging van een faillissementsaanvraag van de debiteur. Desgewenst kan zelfs een verzoek bij de bevoegde rechter worden ingediend. Hiermee wordt de debiteur het vuur aan de schenen gelegd. De praktijk leert dat de debiteur met een dreigend faillissement in het vooruitzicht veelal alles in het werk zal stellen om (alsnog) tot betaling c.q. een minnelijke oplossing te komen.

Conservatoir beslag

Wellicht vermoedt u dat een debiteur wel in staat is om te betalen, maar vreest u dat de debiteur aanwezige vermogensbestanddelen met het vooruitzicht op een procedure (of de uitkomst van een reeds gestarte procedure) wegsluist. Ook dan schakelen de specialisten van Westland Partners snel. Met een verzoekschrift wordt de voorzieningenrechter van de bevoegde Rechtbank gevraagd om in te stemmen met een zogenaamd conservatoir beslag op bijvoorbeeld roerende of onroerende zaken of op bankrekeningen. Juist om te voorkomen dat een debiteur op dat moment zaken ‘veilig’ gaat stellen wordt de debiteur vooraf niet gewaarschuwd dat er beslag zal worden gelegd. Na het leggen van het beslag moet de debiteur binnen een door de rechter te bepalen termijn worden gedagvaard (indien dat niet reeds is gebeurd).

Vonnis

Na het dagvaarden van de debiteur, krijgt hij de gelegenheid zich te verweren tegen hetgeen wordt gevorderd. Uiteindelijk hakt de rechter de knoop door en volgt er een vonnis. In het vonnis zet de rechter uiteen hoe hij tot zijn oordeel is gekomen. Voorts wordt uiteen gezet of de volledige vordering (deels) is toe- of afgewezen en of debiteur in het geval van een uitspraak tevens is veroordeeld tot het betalen van renten en een deel van de door u gemaakte kosten. Met het vonnis bent u in het bezit gekomen van een zogenaamde executoriale titel. Met die executoriale titel kan de deurwaarder overgaan tot het ten uitvoer leggen van het vonnis.

Executeren

Ook in deze fase van het traject kunnen de specialisten van Westland Partners u van dienst zijn. Zo kan in samenspraak met de deurwaarder worden besloten op welke wijze zal worden geëxecuteerd. Ook in deze fase van het incassotraject kan worden gedacht aan het leggen van beslag, bijvoorbeeld op het loon van een debiteur. Een beslag in deze fase van het traject heet niet langer een conservatoir beslag, maar een executoriaal beslag.

Kort en goed: De advocaten van Westland Partners zijn specialisten met een ruime ervaring op het brede speelveld van de incassopraktijk. Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen hebben dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, opdat we kunnen kijken hoe Westland Partners uw partner in de incassopraktijk kan worden! 

Verklarende woordenlijst

  • sommatie: aanmaning tot nakoming van een overeenkomst binnen een bepaalde termijn;
  • dagvaarding: oproep om voor het gerecht te verschijnen, processtuk waarmee civiele zaak wordt aangevangen;
  • conservatoir beslag: beslag op bijv. goederen, onroerend goed of bankrekening na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil;
  • vonnis: uitspraak door de rechter gegeven ter voorlopige of definitieve beëindiging van een voor hem gebracht geding (een geding dat is ingeleid met een dagvaarding);
  • executoriale titel: vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de deurwaarder het vonnis zonder verdere rechterlijke tussenkomst ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden ”In naam der koning”;
  • executoriaal beslag: handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Advocaat Incasso Rotterdam & Naaldwijk

De Incasso Advocaten in Rotterdam en Naaldwijk hebben ruime ervaring met incasseren, beslag leggen en executeren. Vul onderstaand contactformulier in voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Review

Ik heb het samenwerken met Westland Partners Advocatuur als zeer prettig ervaren.
Er wordt helder gecommuniceerd, afspraken worden nagekomen en de juristen zijn deskundig.

- Harjo, advocaatscore

Uw specialisten voor Incasso, beslag en executie

Laat u terugbellen door een gespecialiseerde advocaat

Heeft u onze hulp nodig of heeft u vragen die u het liefst zo snel mogelijk beantwoord ziet? Laat dan uw contactgegevens hieronder achter. Onze ondernemingsrecht advocaten bellen u vrijblijvend terug wanneer het u uitkomt, eventueel ook buiten kantoortijden.

Blog items over incasso, beslag en executie

10 opties als uw debiteur failliet gaat

25 juli 2019