Hoe kan ik mijn besloten vennootschap beƫindigen?

Een besloten vennootschap kan op verschillende manieren worden beëindigd: door een ontbinding met vereffening, met een turboliquidatie of door een faillissement op eigen aanvraag. De keuze voor de wijze van beëindiging luistert nauw. Een verkeerde keuze kan tot aansprakelijkheid van het bestuur leiden. 

Om tot de juiste wijze van bedrijfsbeëindiging te komen dient u de volgende gegevens vast te stellen:

  1. Heeft de B.V. nog baten (vermogen)?
  2. Heeft de B.V. schulden?
  3. Zijn de schulden groter dan de baten?

De antwoorden op deze vragen bepalen hoe u de besloten vennootschap moet beëindigen én mogelijke aansprakelijkheid kan voorkomen. Klik hier voor het stappenplan.

Ben ik als bestuurder aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap?

Dat hangt af van de rechtsvorm van de vennootschap. Bij een besloten vennootschap of naamloze vennootschap is de bestuurder in beginsel niet aansprakelijk. Bij een vennootschap onder firma staan de vennoten ook met hun privévermogen voor de schulden van de vennootschap in.

Een bestuurder van een besloten of naamloze vennootschap kan wel aansprakelijk worden gehouden voor schulden van de vennootschap. Doorgaans moet een bestuurder dan een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Dat betekent dat de bestuurder niet heeft gehandeld zoals dat van hem had mogen worden verwacht. Bijvoorbeeld als de bestuurder verplichtingen aangaat waarvan hij wist of had moeten weten dat die verplichtingen nooit zouden worden nagekomen. Een ander voorbeeld is een bestuurder die er bewust voor zorgt dat bepaalde schulden niet worden betaald.

Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid in de column van ondernemingsrecht advocaat Diana Mensinga. 

Hoe kan ik een bedrijf overnemen?

Er zijn verschillende juridische manieren om een bedrijf te kopen. Dat hangt onder meer af van de rechtsvorm van de te kopen onderneming en van de vraag of je alleen onderdelen van een onderneming wil overnemen.

Een onderneming met aandelen kan met een aandelenoverdracht of aandelenfusie worden gekocht. Je neemt dan de aandelen over en verkrijgt daarmee de eigendom. Bij een aandelenfusie gebeurt in beginsel hetzelfde, maar dan verdwijnt de verkopende onderneming omdat deze in de verkrijgende onderneming opgaat. Dat is dus aan de orde als je zelf al een onderneming met aandelen hebt. Bij een aandelenoverdracht of aandelenfusie gaan alle goederen en schulden automatische mee.

Bij een onderneming zonder aandelen (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma) kan de onderneming alleen met een activatransactie worden overgedragen. Er zijn dan geen aandelen. Je koopt feitelijk alleen de vermogensbestanddelen van de onderneming. Wil je personeel en lopende contracten overnemen, dan moet je daarvoor instemming van de betrokken derden (personeel of wederpartijen) krijgen.

Een activatransactie kan ook bij een onderneming met aandelen. Je kunt dan selectief bepaalde onderdelen van de onderneming kopen. De onderneming blijft dan bestaan en de aandelen blijven bij de verkoper. Alleen de onderneming die je koopt gaat naar jou over. Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Ik wil mijn bedrijf verkopen. Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn verschillende juridische manieren om een bedrijf te verkopen. Dat hangt onder meer af van de rechtsvorm van een onderneming. Een onderneming met aandelen kan met een aandelenoverdracht of aandelenfusie worden overgedragen. Een onderneming zonder aandelen (bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma) kunnen alleen de goederen en schulden overdragen met een activa-/passivatransactie.

Bij een aandelenoverdracht (aandelenfusie) worden de aandelen aan de koper overgedragen. In de onderneming verandert in beginsel niets: lopende overeenkomsten worden voortgezet, schulden blijven bestaan en het vermogen blijft bij de onderneming.

In het geval van een activa-/passivaovereenkomst worden (bepaalde) goederen en (bepaalde) schulden afzonderlijk aan de koper overgedragen. Overeenkomsten en schulden gaan pas op de koper over als de andere partij bij de overeenkomst of de schuldeiser daarmee instemmen. Personeel gaat ook niet automatisch over. Draag je een onderneming op deze manier over, dan moet je goed opletten dat je als verkoper niet nog steeds aansprakelijk blijft. Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wie regelt de afwikkeling van de erfenis?

Als de overledene een testament had, heeft hij vaak iemand aangewezen om de afwikkeling te regelen. Dit wordt een executeur genoemd. Wanneer er geen executeur is benoemd of als er geen testament is opgesteld, en er meerdere erfgenamen zijn, bent u samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Het gebeurt vaak dat de erfgenamen één erfgenaam machtigen om de erfenis af te wikkelen. Het is ook mogelijk om een buitenstaander te machtigen. Hier leest u het ultieme stappenplan voor het afhandelen van een erfenis.

Wat is de wettelijke verdeling?

Als de overledene geen testament heeft opgesteld en een echtgenoot en een of meer kinderen achterlaat is de wettelijk verdeling van toepassing. In beginsel krijgen de kinderen als erfgenaam van rechtswege een vordering op de langstlevende echtgenoot, overeenkomend met de waarde van het erfdeel. Deze vordering wordt  in beginsel pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder, dan wel indien de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van de langstlevende de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. De wettelijke verdeling kan bij testament van toepassing wordt verklaard, daarbij kunnen ook (bepaalde) afwijkingen op de wettelijke regeling worden gemaakt. Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Kan ik een erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen?

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap heeft u keuze uit het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis. U bent vrij in uw keuze, iemand anders kan niet voor u deze keuze maken. Deze keuze is (in beginsel, meer daarover in dit blog ) onherroepelijk. Meer informatie leest u in de blog: Nalatenschap aanvaarden of verwerpen.

Ik ben onterfd, heb ik nu nergens meer recht op?

Als u kind bent van de erflater en erachter komt dat u onterfd bent heeft u in beginsel altijd recht op uw legitieme portie. De legitieme portie bedraagt een deel van de waarde die u als erfgenaam zou hebben ontvangen uit de nalatenschap als er geen testament zou zijn geweest. Als u onterfd bent kunt u geen goederen uit de nalatenschap meer ontvangen. U kunt slechts aanspraak maken op een geldbedrag. Bent u onterfd en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem dan contact met ons op.

Hoe weet ik of ik erfgenaam ben?

U kunt op twee manieren erfgenaam zijn: via een testament of via de wet. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft opgesteld, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt onder meer aangegeven door welke notaris het testament is opgemaakt en wanneer dat is gebeurd. De notaris verstrekt alleen aan direct betrokkenen informatie over de inhoud van het testament. Als er geen testament is bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft. Meer hierover leest u in de blog: Hoe kom ik erachter of ik erfgenaam ben?

Waar moet ik op letten bij het sluiten van een arbeidscontract?

Ons advies is om ieder arbeidscontract goed door te lezen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij raden u in ieder geval aan om extra aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

  • mogelijkheid van tussentijds opzeggen bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd;
  • de wettelijke opzegtermijn;
  • het opnemen van een proeftijdbeding;
  • het opnemen van een concurrentie- en/of relatiebeding.

Heeft u vragen over uw arbeidscontract of wilt u deze laten controleren? Neem dan contact met ons op.

Wanneer kan ik een ontslagvergunning aanvragen?

Een ontslagvergunning aanvragen kan wanneer u een langdurig zieke werknemer wilt ontslaan of wanneer er om bedrijfseconomische redenen afscheid moet worden genomen van werknemers. Voor de langdurig zieke werknemer geldt dat een ontslagvergunning kan worden aangevraagd na een periode van twee jaar. In het kader van de bedrijfseconomische redenen dient u als werkgever de aanvraag te onderbouwen met o.a. financiële gegevens en dient u aan te tonen dat er alles aan is gedaan om de werknemer te kunnen behouden. Wilt u meer weten over uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Kan ik mijn werknemer aan een concurrentiebeding houden?

Indien u met uw werknemer schriftelijk een concurrentiebeding bent overeengekomen, kan een werknemer hieraan worden gehouden. Belangrijk hierin is wel dat het beding redelijk en billijk is, waarbij bijvoorbeeld een regiobegrenzing waarbinnen het concurrentiebeding geldt van belang is en de duur van het concurrentiebeding na het einde van de overeenkomst. Daarnaast moet de werkgever een redelijk belang hebben bij het beding, zoals bijvoorbeeld de vrees voor benadeling door de kennis van bedrijfsgeheimen en de mate waarin de werkgever in de opleiding en deskundigheid van de werknemer heeft geïnvesteerd. Wilt u meer weten over uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

Een werkgever mag u alleen ontslaan met een geldige reden. Denk hierbij onder andere aan bedrijfseconomische redenen, wanneer u langdurig ziek bent of zodanig vaak ziek dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt, vanwege een verstoorde arbeidsrelatie of bij disfunctioneren. Bij het ontslaan vanwege disfunctioneren dient de werkgever zich wel aan een aantal voorwaarden te houden. Twijfel je aan de rechtsgeldigheid van het ontslag? Neem dan contact met ons op.

Wat kan je doen als je werknemer slecht functioneert?

Het is mogelijk om een werknemer de ontslaan wegens disfunctioneren. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer de werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, de sfeer tussen collega’s negatief beïnvloedt of niet voldoende mee beweegt met de ontwikkelingen van het bedrijf. Voordat een werknemer kan worden ontslagen wegens disfunctioneren moet er echter wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Welke dat zijn leest u hier.

Ik wil een bestaande overeenkomst wijzigen, is dit mogelijk?

Soms is in de overeenkomst of toepasselijke algemene voorwaarden een bepaling opgenomen over de eventuele (on)mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst door (een van de) partijen. Ook de wet biedt hiertoe mogelijkheden.

Onze advocaten kunnen u adviseren bij het aangaan van overeenkomsten of overeenkomsten voor u controleren. Voor meer informatie over wat onze advocaten voor u kunnen betekenen op het gebied van contracten kunt u kijken op onze expertisepagina contractenrecht.

Hoe kom ik onder een gesloten overeenkomst uit?

In principe zijn eenmaal gesloten overeenkomsten bindend voor de contractspartijen. Wel kunt u de overeenkomst bijvoorbeeld onder omstandigheden laten ontbinden wanneer de andere partij zich niet aan de overeengekomen afspraken houdt. Twijfelt u over uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Mijn contractspartij komt de overeenkomst niet na, wat nu?

Als een contractspartij de overeenkomst niet na komt volgens de overeengekomen afspraken, dan is die partij in verzuim. Als er geen fatale termijn is overeengekomen, is in de regel een ingebrekestelling nodig om het verzuim te laten intreden. U kunt dan bijvoorbeeld het recht hebben om het contract te ontbinden of een recht op nakoming hebben en eventueel een schadevergoeding vorderen. Wilt u weten wat uw rechten zijn in uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Moet ik algemene voorwaarden maken en wat moet hierin worden opgenomen?

Bij de totstandkoming van een overeenkomst worden tussen partijen concrete afspraken gemaakt over de inhoud van de overeenkomst. Daarbij is opneming van de algemene voorwaarde van groot belang. Algemene voorwaarden zijn een set van standaard afspraken die bedoeld zijn om in meerdere overeenkomsten van toepassing te zijn. In algemene voorwaarden staan veelal bepalingen opgenomen over (de gevolgen van) aansprakelijkheid en uitsluiting daarvan, wanprestatie, schade en overmacht. Bij het gebruik van algemene voorwaarden is het van zeer groot belang dat deze op de juiste wijze worden gehanteerd. Een onjuiste hantering kan met zich meebrengen dat u zich niet  op uw algemene voorwaarden kunt beroepen. Heeft u vragen over de algemene voorwaarden of wilt u dat een specialist uw algemene voorwaarden controleert? Neem dan contact met ons op.

Welke bepalingen moeten er in een contract worden opgenomen?

Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Een mondelinge overeenkomst is in beginsel net zo bindend als een schriftelijke overeenkomst. Wij raden aan om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Door middel van het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst wordt namelijk bewijs gecreëerd, waardoor nakoming van de bij overeenkomst gemaakte afspraken een stuk makkelijker afdwingbaar kan worden gemaakt. De afspraken staan dan immers op papier. Daarnaast is het raadzaam zo volledig mogelijk op te nemen wie de contractspartijen zijn, welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke consequenties volgen bij niet-nakoming van de overeenkomst en wat dit betekent voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van contractspartijen. Ook vermeldt een contract in de regel hoe om te gaan met geschillen, opzegging en beëindiging, welk recht van toepassing is en welke rechter of instantie bevoegd is tot de beoordeling van een geschil. Heeft u nog vragen of wilt u dat een specialist uw contracten controleert? Neem dan contact met ons op.

Waar moet ik op letten bij het sluiten van een huurovereenkomst?

Allereerst is bij het sluiten van een huurovereenkomst altijd zorgvuldigheid gewenst. Toch adviseren wij extra aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de termijn voor het aangaan van de huurovereenkomst. Indien een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan (korter dan 2 jaar) en de huurovereenkomst vervolgens wordt verlengd, dan is er sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let er dus als verhuurder op dat aan de huurder tijdig schriftelijk kenbaar moet worden gemaakt dat de huurovereenkomst eindigt. Laat je bij het opstellen van huurovereenkomst altijd adviseren door een advocaat huurrecht om juridische geschillen te vermijden.  

Mijn huurwoning is gebrekkig, wat kan ik doen?

Zodra door de huurder een gebrek wordt opgemerkt dan dient het gebrek direct bij de verhuurder te worden gemeld om verergering van het gebrek te voorkomen. De huurder dient aan de verhuurder te verzoeken de gebreken te verhelpen.  De verhuurder is ertoe verplicht de gebreken te verhelpen, tenzij het verhelpen van het gebrek redelijkerwijs onmogelijk is of wanneer het gaat om een kleine herstelreparatie die de huurder eenvoudig zelf kan doen. Zodra de verhuurder weigert de gebreken te verhelpen, kan de huurder een derde inschakelen (zoals een aannemer) om het gebrek te verhelpen. De kosten die hiermee zijn gemoeid kan de huurder op de verhuurder verhalen. Wilt u meer weten over wat u kan doen wanneer een huurwoning gebrekkig is? Neem dan contact met ons op. 

Mag ik de huur van een huurwoning verhogen?

De huur kan eenmaal per 12 maanden worden verhoogd met een maximaal indexatiepercentage. Bij de verhuur van een sociale huurwoning kan de verhuurder de huurder een voorstel tot huurverhoging doen. De verhuurder dient het voorstel tot huurverhoging minimaal 2 maanden voor ingang van de nieuwe huurprijs aan de huurder te verzenden. In dit voorstel dient te zijn opgenomen wat de huidige huurprijs is, het percentage van de verhoging, de voorgestelde nieuwe huurprijs, de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs en de wijze waarop de huurder tegen de huurverhoging in bezwaar kan gaan. De huurder hoeft niet met de huurverhoging in te stemmen. Indien de huurder niet instemt met de verhoging van de huur, dan dient de huurder binnen 4 maanden na de voorgestelde ingangsdatum een verzoek bij de huurcommissie in te dienen (toetsing redelijkheid voorstel verhuurder). Wilt u meer weten over wat u kunt doen in uw situatie? Neem dan contact met ons op. 

Mag ik mijn huurder uitzetten?

De huurovereenkomst mag pas worden opgezegd indien aan een van de 6 toewijzingsgronden is voldaan zoals opgenomen in artikel 7:274 lid 1 BW. Dit houdt in dat de huurovereenkomst kan worden beëindigd en de huurder uit het gehuurde kan worden gezet. Wilt u meer weten over wat u kunt doen in uw situatie? Neem dan contact met ons op. 

Mijn huurder is opgehouden te betalen, wat nu?

Zodra de huurder niet voldoet aan zijn verplichting de huur te betalen, dan dient een ingebrekestelling te worden verstuurd en de huurder te worden gesommeerd de huur alsnog te voldoen. Uit jurisprudentie volgt dat wanneer de huurder een huurachterstand heeft van drie maanden, de kantonrechter in beginsel over kan gaan tot ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning kan toewijzen. Wilt u meer weten over wat u kunt doen in deze situatie? Neem dan contact met ons op.