Algemene Voorwaarden


WESTLAND PARTNERS ADVOCATUUR B.V.

 1. Westland Partners Advocatuur B.V. (hierna: “WP”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. WP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310680.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke (waaronder ook per e-mail wordt verstaan) door WP aanvaarde opdrachten, eventueel aanvullende en/of vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden en rechtsverhoudingen. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen voor de bestuurders van de vennootschap en verder allen die in of voor WP werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 3. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WP; ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend voor de cliënt. Derden kunnen aan de door WP aanvaarde opdracht en de in verband daarmee verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die uit de rechtsverhouding met WP voortvloeien. Indien een opdracht wordt verstrekt door een (rechts)persoon namens een rechtspersoon, wordt deze (rechts)persoon ook beschouwd als opdrachtgever. Bij wanbetaling door de cliënt is derhalve de (rechts)persoon die namens de cliënt de opdracht heeft verstrekt alsmede de bestuurder die namens die vennootschap handelt of heeft gehandeld (bij natuurlijke personen in privé) aansprakelijk voor de betaling van de declaratie. Het voorgaande strekt zich ook uit over de gevallen waarbij de rechtspersoon die namens de cliënt de opdracht heeft verstrekt op haar beurt weer is vertegenwoordigd door een (rechts)persoon, enzovoort.
 5. Indien van toepassing zal WP op grond van de geldende wet- en regelgeving rente vergoeden aan de rechthebbende op gelden die voor lange(re) termijn bij WP onder beheer zijn. WP is altijd gerechtigd eventuele negatieve rente en/of kosten die door de bank in rekening worden gebracht, door te belasten en/of te verrekenen.
 6. Iedere aansprakelijkheid van WP is beperkt tot (de uitkering van) het bedrag of de bedragen waarop de van toepassing zijnde (beroeps-)aansprakelijk­heids­verzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat WP in verband met die verzekering draagt, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van WP.
 7. Als om welke reden dan ook de verzekering geen dekking verleent of niet tot uitkering komt, dan is de aansprakelijkheid van WP beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium (exclusief btw) ten aanzien van de – met de eventuele aansprakelijkheid verband houdende – verrichte werkzaamheden, tot een maximum van € 10.000,-.
 8. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 9. De cliënt vrijwaart WP tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van WP.
 10. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één (1) jaar, gerekend vanaf de dag nadat de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van WP.
 11. WP is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. WP is in geen enkel geval aansprakelijk ten aanzien van de keuze voor die derden en voor enig handelen, nalaten of tekortkomingen van deze derden. Eventuele aansprakelijkheids­beperkingen door derden kan WP (mede) namens de cliënt aanvaarden.
 12. Door WP te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan, of binnen 14 dagen indien geen betalingstermijn is overeengekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Onverminderd de over het openstaande bedrag verschuldigde rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend), is WP bevoegd het verschuldigde bedrag te verhogen met alle kosten verbonden aan de inning van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimumbedrag van € 40,- voor consumenten en een minimumbedrag van € 500,- ten aanzien van cliënten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 13. WP is bevoegd de overeengekomen tarieven jaarlijks te indexeren en de toepasselijke uurtarieven te verhogen. Behoudens ommegaand schriftelijk bezwaar is WP en haar stichting(en) derdengelden gerechtigd voor of van cliënten ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan WP verschuldigd is.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de schriftelijk bevestigde opdracht, prevaleert hetgeen bij de opdracht is overeengekomen.
 15. De rechtsverhouding tussen de cliënt en WP wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.