Waar moet u aan denken bij de verkoop van uw bedrijf

Als ondernemer krijgt u vroeg of laat te maken met de verkoop van uw bedrijf. De verkoop van de onderneming heeft gevolgen voor u als overdrager en voor de overnemer, maar mogelijk ook voor uw klanten, uw leveranciers en uw personeel. Een bedrijf verkopen is een complex traject dat vraagt om een goede planning en voorbereiding.

Het verkooptraject wordt bepaald door wat u verkoopt: is dat bijvoorbeeld een eenmanszaak, zijn dat de aandelen in een werk-bv of is dat de activa/passiva van een bv. De vraag die u zich hierbij moet stellen is of uw huidige ondernemingsstructuur de meest optimale is voor een toekomstige overdracht. Wanneer u bijvoorbeeld bij de overdracht van de onderneming nog geen (of minder) belasting wilt betalen, kan het zaak zijn dat u tijdig een holdingstructuur opzet. Wanneer u dit in een te laat stadium doet – bijvoorbeeld vlak voor overdracht van uw onderneming – dan kunt u geen gebruik meer maken van de verschillende fiscale faciliteiten die er zijn om een holdingstructuur fiscaal geruisloos op te zetten. Hierbij kan ook een vraagstuk zijn wat u met uw bedrijfsvastgoed wilt, voor zover dit uiteraard van toepassing is.

Het verkooptraject wordt verder bepaald door aan wie u overdraagt. Is dat een derde partij of wilt u het bedrijf binnen de familie houden door deze over te dragen aan uw kind(eren)?
Hebt u verder al gedachten over de prijs waar tegen u uw bedrijf kunt/wilt verkopen? Hierbij is van belang dat de waarde van het bedrijf en de prijs die een koper bereid is om te betalen twee verschillende begrippen zijn. Bij het besluit tot verkoop kan het helpen om in een vroeg stadium te bepalen bij welke minimale verkoopopbrengst voor uw bedrijf u financieel onafhankelijk bent.

Wanneer u kiest voor een overdracht binnen de familiesfeer is de hoogte van de overnamesom een extra aandachtspunt. U kunt er voor kiezen om uw bedrijf tegen een zakelijke prijs, of tegen een te lage prijs aan uw kind(eren) over te dragen. Wanneer de verkoopprijs nihil of te laag is, zal er sprake zijn van een schenking. Een schenking heeft een aantal fiscale gevolgen, zoals bijvoorbeeld de heffing van schenkbelasting. Ook kan er onder omstandigheden sprake zijn van een heffing inkomstenbelasting. Er zijn echter mogelijkheden en faciliteiten waardoor deze fiscale gevolgen kunnen worden weggenomen, dan wel kunnen worden verzacht.
De verschuldigde schenkbelasting kan bijvoorbeeld deels worden voorkomen als gebruik kan worden gemaakt van de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. De faciliteit houdt globaal in dat er onder voorwaarden een volledige vrijstelling van schenkbelasting geldt voor zover de waarde van het overgedragen bedrijf niet meer is dan € 1.119.845 (2021). Voor de waarde boven € 1.119.845 geldt een vrijstellingspercentage van 83%. Voor het resterende deel (17%) van de waarde kan rentedragend uitstel van betaling worden verkregen.

Duidelijk moge zijn dat een (toekomstige) verkoop van uw bedrijf afhankelijk van uw situatie meerdere juridische, fiscale en financiële aspecten kent.

Wilt u een keer klankborden over de verschillende vraagstukken die mogelijk bij u zouden kunnen spelen wanneer u uw bedrijf in de toekomst wilt verkopen, dan kunt u contact met ons opnemen.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen wanneer u juridisch wilt worden begeleid bij de verkoop van uw bedrijf.

Terug naar overzicht