Direct in beroep bij de bestuursrechter, een zienswijze indienen hoeft niet meer

Vóór 14 april 2021 moest een belanghebbende bij een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning, waar een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, eerst een zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit werd dan een paar weken ter inzage gelegd en een belanghebbende kon een zienswijze tegen dat besluit indienen. Indien een belanghebbende geen zienswijze had ingediend, dan kon de belanghebbende geen beroep indienen bij de bestuursrechter. Indien een belanghebbende geen zienswijze had ingediend werd het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Op 14 april 2021 heeft de Raad van State een ruimere beroepsmogelijkheid voor belanghebbenden gecreëerd. Het beroepsrecht van een belanghebbende is niet meer afhankelijk van het eerder indienen van een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in alle omgevingsrechtelijke zaken direct beroep instellen bij de bestuursrechter tegen onderdelen van het besluit waarvoor een belanghebbende niet eerder een zienswijze heeft ingediend. Door de uitspraak van de Raad van State moet artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht worden gewijzigd, waarin is opgenomen dat indien een belanghebbende geen zienswijze naar voren heeft gebracht, geen beroep bij de bij de bestuursrechter kan instellen.   

De uitspraak van de Raad van State is het gevolg van het besluit van het Hof van Justitie van Luxemburg dat op 14 januari 2021 heeft besloten dat artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht in strijd is met het Verdrag van Aarhus dat de toegang tot de rechter regelt in besluiten over milieu-aangelegenheden (de ‘Aarhus-besluiten).

Door de uitspraak van de Raad van State hoeft in alle omgevingsrechtelijke zaken waarbij de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure moest worden toegepast, niet meer te worden voldaan aan artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht. De afdeling beschouwt de omgevingsrechtelijke zaken de zaken over besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Tracéwet, Wet geluidhinder, etc.

Wat heeft de uitspraak van de Raad van State voor gevolgen? De uitspraak van de Raad van State kan voor veel vertraging zorgen. In alle omgevingsrechtelijke zaken waarin de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van toepassing, hoeft niet te worden voldaan aan artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht. Een belanghebbende hoeft tegen een besluit geen zienswijze in te dienen en hoeft pas bij beroep zijn of haar bezwaren kenbaar maken. Een belanghebbende kan strategisch wachten met het indienen van beroep waardoor het langer duurt voordat een besluit definitief wordt. De uitspraak en de wijziging van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht zorgt er tevens voor dat een ontwikkelaar langer moet wachten totdat hij groen licht krijgt dat zijn plan kan worden uitgevoerd. 

Wilt u hier meer informatie over? U kunt contact opnemen met een van onze Vastgoed advocaten. 

Terug naar overzicht