Een vermogensbestanddeel buiten de verdeling houden? BEZINT EER GE BEGINT!

Op het moment dat een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, moeten in het geval van een echtscheiding alle in de huwelijksgoederengemeenschap aanwezige bezittingen en schulden eerlijk in twee helften verdeeld worden. Als er geen gemeenschap van goederen is doordat voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn gesloten, kan er ook sprake zijn van gemeenschappelijke goederen die verdeeld moeten worden. De datum waarop een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, geldt als peildatum voor de omvang van de gemeenschap. Alle bezittingen en schulden die zich op dat moment in de huwelijksgoederengemeenschap bevinden, moeten worden verdeeld.

Hoe weet je nu of alles is meegenomen in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en wat nu als er een vermogensbestanddeel bewust buiten de verdeling is gehouden door één van de echtgenoten?

Iedere echtgenoot heeft volgens de wet de mogelijkheid te vorderen dat er een boedelbeschrijving wordt opgesteld. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden op de peildatum. Onder boedel valt niet alleen de inboedel, maar het geheel van de bezittingen en schulden. Het opstellen van een dergelijke beschrijving is niet verplicht. Als je het vermoeden hebt dat je ex-partner zal trachten om vermogensbestanddelen buiten de verdeling te houden, dan doe je er verstandig aan om door de notaris een boedelbeschrijving op te laten stellen. De boedelbeschrijving bij de notaris heeft namelijk een dwingend bewijsrechtelijk karakter. Wat in de akte staat, wordt daarmee als vaststaand aangenomen.

Daarmee kom ik op de tweede vraag: wat nu als daadwerkelijk blijkt dat er een vermogensbestanddeel bewust door een van beiden buiten de verdeling is gehouden?

Het bewust geven van onvolledige informatie over het aanwezige vermogen van de huwelijksgoederengemeenschap heeft grote gevolgen. In artikel 3:194 lid 2 BW is bepaald dat wanneer één van de echtgenoten opzettelijk goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, hij of zij zijn of haar aandeel in die goederen verliest aan de andere deelgenoten. Met andere woorden, dan komt het gehele goed toe aan de ander.

Om daadwerkelijk een beroep te kunnen doen op dit artikel moet er sprake zijn van opzet. De partij die beweert dat er door de ander goederen zijn verzwegen, zoekgemaakt of verborgen gehouden, moet kunnen aantonen dat er sprake was van opzet. Als er reeds een notariële boedelbeschrijving is waar het desbetreffende goed niet in is vermeld, is dat een sterke indicatie dat er sprake is van opzet. De echtgenoten moeten in de notariële boedelbeschrijving namelijk een eed afleggen over de juistheid van hun verklaringen.

Kortom, wordt een geheime bankrekening of een groot jacht in een ver buitenland verzwegen en komt dit uit, dan komt dit geheel aan de andere echtgenoot toe.

Hoewel sommige echtgenoten denken de andere echtgenoot te slim af te zijn door geld of goederen voorafgaand of tijdens een echtscheiding weg te sluizen, worden hiermee grote risico’s genomen en kunnen de consequenties groot zijn.

Gaat u scheiden en speelt bovenstaande in uw situatie? Neemt u dan gerust contact met ons op en laat u begeleiden en ontzorgen door één van onze specialisten.

 

Terug naar overzicht