Is de kinderrekening een goed alternatief voor kinderalimentatie?

dinsdag 28 juli 2020

Ouders van minderjarige kinderen zijn onderhoudsplichtig op basis van de daarvoor geldende wetgeving. In de praktijk komt het er op neer dat de ouder bij wie het kind het minst verblijft kinderalimentatie betaalt aan de ouder bij het kind het hoofdverblijf heeft (tenzij er grote verschillen in inkomen zijn). Kinderen dienen financieel zo min mogelijk nadeel te ondervinden van het uiteengaan van hun ouders, waarbij een vergelijkbare levensstandaard bij beide ouders wordt nagestreefd. De onderhoudsgerechtigde ouder dient alle kosten van het kind te voldoen van zijn of haar eigen aandeel, de kinderbijslag, eventueel kindgebonden budget en kinderalimentatie. Een alternatief voor kinderalimentatie is het opzetten van een kinderrekening, waar alle voornoemde middelen op worden gestort om de kosten van het kind te voldoen.

Kinderrekening 

In plaats van de traditionele regeling waarbij de onderhoudsplichtige ouder kinderalimentatie betaalt aan de onderhoudsgerechtigde ouder, kunnen ouders ook een aparte kinderrekening openen. Het gaat meestal om een en/of rekening waar beide ouders een pas van hebben. Zij hebben dan ook beiden inzage in (het verloop van) de rekening.

Bij een dergelijke kinderrekening spreken ouders af dat zij beiden de zogenoemde ‘verblijfskosten’ zelf betalen. Dit zijn de kosten voor onderdak, eten, drinken et cetera die beide ouders maken. Verblijfsoverstijgende kosten worden dan voldaan van de kinderrekening. Het gaat hierbij om contributie voor sportverenigingen, cadeaus of een fiets. Het zijn verblijfsoverstijgende kosten omdat het gaat om kosten die worden gemaakt onafhankelijk van waar het kind woont of verblijft. De kinderrekening wordt naar verhouding van de draagkracht van ouders door hen gevuld.

Waarom een kinderrekening? 

De kinderrekening is vaak op voorspraak van de onderhoudsplichtige ouder. Deze ouder is bang dat als hij of zij kinderalimentatie betaalt, dit niet (alleen) ten goede komt aan het kind. Sommige onderhoudsplichtige ouders zijn zelfs zo stellig dat zij menen dat de andere ouder alleen goede sier maakt met zijn of haar geld in plaats van goed voor het kind te zorgen. Dit levert talrijke discussies op over of er wel voldoende kleding wordt gekocht voor het kind, of het wel goed te eten krijgt et cetera. De gedachte achter de kinderrekening is om dergelijke discussies te voorkomen.

De vraag is echter of het openen van een kinderrekening in plaats van kinderalimentatie niet weer andere discussies oproept. De ouders hebben namelijk samen de financiële verantwoordelijkheid voor het kind. In sommige gevallen gaat dat goed, in andere gevallen wordt pijnlijk duidelijk waarom partijen uit elkaar zijn gegaan. Over elke uitgave komt een discussie of die al dan niet noodzakelijk is. Over en weer is vertrouwen nodig om dit systeem te laten werken. Als dat vertrouwen ontbreekt is het gedoemd te mislukken. Het voordeel is dat de ouder die normaliter enkel kinderalimentatie betaalt, nu met goedkeuring van de andere ouder ook eens kleding kan kopen met het kind. Het kind ziet daarbij in de praktijk dat deze ouder ook voor hem of haar zorgt, terwijl het overmaken van de kinderalimentatie fysiek minder zichtbaar is.

Een ander belangrijk nadeel met betrekking tot een kinderrekening is de afdwingbaarheid (of het gebrek daaraan). Als het betalen van kinderalimentatie door een rechtbank is vastgelegd in een beschikking, levert dit een executoriale titel op. Als de onderhoudsplichtige ouder niet betaalt, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld. Men hoeft dan niet eerst langs de rechter. Als een van beide ouders zijn of haar bijdrage aan de kinderrekening niet voldoet, is dat niet direct afdwingbaar.

Als partijen eenmaal hebben afgesproken om het systeem van een kinderrekening te hanteren, komt men daar niet zomaar onderuit als het niet bevalt. Men kan de rechtbank verzoeken om alsnog kinderalimentatie vast te stellen. De rechtbank gaat hier echter niet altijd in mee.

CONCLUSIE 

Denkt u goed na voordat u afspraken maakt omtrent een kinderrekening, zowel als u de onderhoudsgerechtigde als onderhoudsplichtige ouder bent. In sommige gevallen kan het goed functioneren en is het een mooi alternatief voor kinderalimentatie. Mijn persoonlijke mening is dat kinderalimentatie de voorkeur geniet, omdat het duidelijkheid verschaft en in beginsel niet openstaat voor discussie. Daar de praktijk leert dat er na het uiteengaan van partijen vaak al voldoende discussies zijn over zaken als de zorgregeling, is voorkomen wellicht beter dan genezen als het op financiële kwesties aankomt.

Terug naar overzicht