Schuldeiserscommissie bij faillissement

Bij de afwikkeling van een faillissement staat het belang van de gezamenlijke schuldeisers voorop. Het faillissement heeft tenslotte tot doel om het vermogen van de failliete partij in geld om te zetten en vervolgens onder hen te verdelen. Het kan daarbij van belang zijn dat de schuldeisers invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken in de afwikkeling van het faillissement. De wet voorziet hierin, want op basis van artikel 74 lid 1 van de Faillissementswet kan een zogenoemde schuldeiserscommissie worden benoemd.

Taken schuldeiserscommissie

De schuldeiserscommissie kan invloed uitoefenen op het beheer en de vereffening via de in het faillissement aangestelde curator. Eén van de taken van de schuldeiserscommissie is namelijk het adviseren van de curator. De curator kan verplicht zijn om het advies van de schuldeiserscommissie in te winnen, bijvoorbeeld voordat een rechtsvordering wordt ingesteld of over een aangeboden akkoord. Hoewel de curator niet aan het advies is gebonden, kan het hem helpen bij het beoordelen van een situatie waarin hij bepaalde relevante (technisch-commerciële) kennis niet paraat heeft. Ook kan de schuldeiserscommissie adviseren over een eventueel voorstel om de onderneming voort te zetten.

Daarnaast controleert de schuldeiserscommissie de curator. De schuldeiserscommissie kan bij de rechter-commissaris bezwaar maken tegen de handelingen van de curator en zo nodig een bevel uitlokken als gevolg waarvan de curator een bepaalde handeling zal moeten verrichten of juist moet nalaten. De curator is verder verplicht om, op verlangen van de schuldeiserscommissie, inlichtingen te verstrekken over de tot het faillissement behorende boeken en bescheiden.

Benoemen schuldeiserscommissie

De benoeming van de schuldeiserscommissie komt op de verificatievergadering aan de orde, waarbij de beslissing over het al dan niet benoemen wordt genomen door de schuldeisers. Er wordt in dat geval gesproken over een definitieve schuldeiserscommissie. Indien de schuldeisers het instellen van een schuldeiserscommissie wenselijk achten, benoemt de rechter-commissaris de leden van de commissie.

Onder omstandigheden kan het echter onwenselijk zijn om de verificatievergadering voor de aanstelling van een schuldeiserscommissie af te wachten. Iedere belanghebbende (ook de gefailleerde zelf) kan daarom in dat geval een verzoek tot instellen van een voorlopige schuldeiserscommissie indienen bij de rechtbank. De rechtbank kent namelijk de bevoegdheid om bij het vonnis tot faillietverklaring of bij een latere beschikking een voorlopige schuldeiserscommissie in te stellen, zolang niet tot de benoeming van een definitieve schuldeiserscommissie is beslist. De rechtbank kan daartoe beslissen indien zich complicerende omstandigheden voordoen in het faillissement of bijvoorbeeld indien het faillissement een samenhang heeft met andere faillissementen. De rechtbank beslist in dat geval wie lid wordt van de voorlopige schuldeiserscommissie.

Hoewel de term ‘schuldeiserscommissie’ anders doet vermoeden, kunnen ook anderen partijen deelnemen in de schuldeiserscommissie. Ook deskundigen of bijzondere belangenbehartigers kunnen lid worden, zoals bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de werknemers van de failliet die hun belangen behartigt bij het beheer en de vereffening van de faillissementsboedel door de curator.

Bent u betrokken bij een faillissement en wenst u uw positie te verbeteren? Neem contact op met een van onze ondernemingsrecht advocaten.

 

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

Blog schuldeiserscommissie bij faillissement

Tags

Faillissement Insolventie

Blog schuldeiserscommissie bij faillissement

Columns van A. (Angela) van den Bogert

Terug naar overzicht