Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding is niet waar u van uit gaat als u elkaar het ja-woord geeft. Inmiddels blijkt echter dat meer dan een derde van de huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding. Als u wilt scheiden dan vraagt u zich af hoe dat in zijn werk gaat. Onderstaand leggen wij de verschillende mogelijkheden uit. Dit geldt tevens (in grote lijnen) voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Het verschil is dat een geregistreerd partnerschap zonder kinderen buiten de rechter om beëindigd kan worden. Bovendien kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed.

Gezamenlijk verzoek

Een echtscheiding wordt bij de rechtbank ingeleid door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift kan namens beide partijen gezamenlijk door een echtscheidingsadvocaat worden ingediend. Indien nodig en wenselijk kan er daarbij een echtscheidingsconvenant worden opgesteld, waarin onder meer de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap c.q. verrekening van de huwelijkse voorwaarden, partneralimentatie en verevening van de pensioenrechten worden geregeld. Als u minderjarige kinderen heeft, dan is een ouderschapsplan verplicht om ontvankelijk te zijn in het verzoek tot echtscheiding. In dit ouderschapsplan worden in ieder geval de hoofdverblijfplaats en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken geregeld en veelal ook de kinderalimentatie.

Bij een gezamenlijk verzoek heeft u dus één advocaat die de belangen van beide partijen behartigt. Er vindt geen zitting plaats bij de rechtbank. Een echtscheiding op gezamenlijk verzoek is in de regel snel geregeld tegen beperkte kosten.

Eenzijdig verzoek

Als partijen niet meer samen willen of kunnen praten over een echtscheiding, dan is het mogelijk dat een van beiden door een advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding laat indienen. In een dergelijk verzoekschrift kan tevens om nevenvoorzieningen verzocht worden inzake het gebruiksrecht van de woning, partneralimentatie en verdeling. Vraagstukken omtrent de kinderen moeten in een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan worden ingediend bij de rechtbank. Als het niet lukt om tot een ouderschapsplan te komen, dan moet worden aangetoond dat verzoeker zich hier voor heeft ingespannen. Indien dat niet gebeurt, is men niet ontvankelijk in het verzoekschrift tot echtscheiding. Als er geen ouderschapsplan komt kunnen vraagstukken omtrent de kinderen zoals een zorgregeling en kinderalimentatie tevens als nevenvoorziening verzocht worden.

Het verzoekschrift moet door een deurwaarder aan de wederpartij worden betekend. De wederpartij kan alleen met hulp van een advocaat een verweerschrift indienen. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij dit verweerschrift zelfstandige verzoeken in te dienen. De verzoekende partij mag hier weer op reageren. Uiteindelijk volgt een zitting bij de rechtbank en een uitspraak.

Een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding betekent niet dat afspraken in onderling overleg van de baan zijn. In ieder stadium van de echtscheiding is het nog mogelijk dat partijen met hulp van hun advocaat in overleg treden en afspraken maken over (een deel van) de gevolgen van de echtscheiding. Als dat lukt dan wordt er een echtscheidingsconvenant opgesteld en na ondertekening door beide partijen ingediend bij de rechtbank.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

Terug naar overzicht