Bedrijfsovername: de privé borgstelling

Ondernemingen streven naar groei. Deze groei kan onder meer worden bereikt door een overname. Denk daarbij aan het opgaan van een kleine onderneming in een grotere onderneming. Een overname vraagt vaak om een forse investering. Een financiering door de bank bij een overname is dan ook geen uitzondering. De bank kan van de betrokken ondernemingen extra zekerheid verlangen dat haar vordering wordt betaald. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een privé borgstelling door de aandeelhouders van de betreffende ondernemingen. Dit betekent dat de aandeelhouder met zijn privé vermogen garant staat voor de betaling van de lening bij de bank. In het geval de onderneming niet aan haar betalingsverplichting voldoet, klopt de bank rechtstreeks bij de aandeelhouder aan.

Het in privé borg stellen voor een zakelijke lening kan dus grote gevolgen hebben voor het gezin van de aandeelhouder. Dit is dan ook de reden dat op grond van de wet bij een privé borgstelling van een aandeelhouder (anders dan in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf) de toestemming van de echtgenoot is vereist. Op die manier biedt de wet bescherming aan het gezin bij het aangaan van verplichtingen die een groot financieel risico met zich meebrengen. Overigens geldt de bedoelde bescherming van echtgenoten ook buiten overnames, maar dat valt niet onder het bereik van dit artikel.

De borgstellingsovereenkomst kan door de echtgenoot worden vernietigd bij het ontbreken van de benodigde toestemming, tenzij er sprake is van goede trouw. Van goede trouw is sprake als de wederpartij van de borg niet wist en ook niet behoorde te weten dat de borg niet beschikte over de noodzakelijke toestemming van de andere echtgenoot.

Maar wat nu als de echtgenoot die de borgstellingsovereenkomst aan gaat verklaart niet gehuwd te zijn of als de toestemming wordt vergeten? De Rechtbank Limburg heeft eind vorig jaar geoordeeld dat in het geval de echtgenoot bij het sluiten van een borgstellingsovereenkomst onjuiste informatie aan de bank heeft verstrekt, de andere echtgenoot bescherming toekomt en de overeenkomst kan vernietigen. De bank kan zich in een dergelijk geval niet meer op deze overeenkomst beroepen en de borg gaat vrijuit. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de geldlening waaraan de borgtocht is verbonden, maar kan wellicht wel meebrengen dat de bank de mogelijkheid heeft om de leningsovereenkomst te ontbinden of een vordering in te stellen uit onrechtmatige daad.

Het is dus van belang om ervan bewust te zijn voor welk doel de borgstellingsovereenkomst wordt gesloten en of de toestemming van de echtgenoot benodigd is. In de overnamepraktijk is het van belang dat u zich bewust bent van een eventuele mededelings- en/of onderzoeksplicht bij het aangaan van een borgstellingsovereenkomst zodat u op een later moment niet voor verrassingen komt te staan.

Bent u van plan een andere onderneming over te nemen of bent u betrokken bij een overname? Onze specialisten beschikken over ruime ervaring op het gebied van overnames. Neem contact met ons op en hoor wat wij voor u kunnen betekenen.

Alvast meer weten over de verschillende stappen bij een overname?
Lees de blog: Overname in een notendop: Deze fases doorloopt u bij een bedrijfsovername.

 

Even overleggen?

BEL ONS

Bedrijfsovername de prive borgstelling advocaat Dayenne Greve 1

Tags

Bedrijfsovername Overname

Terug naar overzicht