Onvoorziene vorderingen na zuivere aanvaarding

Wanneer u als erfgenaam te maken krijgt met de afwikkeling van de nalatenschap, moet u vroeg of laat de keuze maken of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. In deze post vertellen we daarover.

In de praktijk blijkt dat men een erfenis soms zuiver aanvaardt en dat de financiële gevolgen daarvan
verstrekkend kunnen zijn. Immers, die erfgenaam is ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden.

De keuze die een erfgenaam maakt is in beginsel onherroepelijk. Dat wil zeggen dat die keuze maar
één keer kan worden gemaakt. In beginsel, want er zijn uitzonderingen mogelijk. Een van de uitzonderingen kan worden gevonden in de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (wet BETS) die met ingang van 1 september 2016 in werking is getreden:
een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden
Stel, u bent erfgenaam en u heeft ervoor gekozen om de erfenis zuiver te aanvaarden. Nadat u zuiver heeft aanvaard komen er een aantal voor u onbekende en onbetaalde rekeningen aan het licht. U wordt nu als zuiver aanvaardende erfgenaam geconfronteerd met deze voor u tot dat moment niet bekende schulden. Met deze kennis van zaken zou u de erfenis niet zuiver hebben aanvaard, maar voor beneficiaire aanvaarding hebben gekozen. Zoals al opgemerkt: het uitgangspunt is dat uw keuze onherroepelijk is. Biedt de hierboven genoemde uitzondering die is opgenomen in de wet BETS uitkomst? Ofwel: zou u op dat moment wellicht alsnog beneficiair kunnen aanvaarden?

Uit literatuur en rechtspraak volgt dat hier terughoudend mee wordt omgegaan. Het enkele feit dat
een erfgenaam een schuld niet kende is niet voldoende, ook zal (voldoende) moeten komen vast te staan dat deze de schuld niet behoorde te kennen. In de praktijk blijkt dat al snel wordt aangenomen dat een zuiver aanvaardende erfgenaam een schuld behoorde te kennen. Bij de formulering wat de erfgenaam “behoorde te kennen” gaat het erom wat deze erfgenaam redelijkerwijs had kunnen weten. Van de erfgenaam wordt in ieder geval verwacht dat deze onderzoek verricht waaruit de nalatenschap bestaat. Wij kennen de procedure en voorbeelden uit de rechtspraak en kunnen u hier dus over adviseren.

Overigens is het ook belangrijk om snel te handelen: een verzoek aan de kantonrechter om alsnog
beneficiair te aanvaarden dient te worden ingediend binnen drie maanden na de ontdekking van de onverwachte schuld. Wacht dus niet te lang!

Heeft u vragen, of wilt u sparren over uw situatie? Neem dan contact op met een van onze
advocaten.

Terug naar overzicht