Faillissement voorkomen? Grijp tijdig in met deze 6 tips!

maandag 4 mei 2020

Wat als de financiële storm waarin uw onderneming verkeert steeds zwaarder wordt?

Het aanvragen van het eigen faillissement is niet altijd de enige uitweg in een financiële crisis. Er zijn alternatieven. Alternatieven die rigoureus zijn, maar die er wel toe leiden dat een onderneming, haar werknemers en andere belanghebbenden erger wordt bespaard. Hieronder bespreek ik een aantal (praktische) tips en alternatieven voor ondernemingen waarvoor faillissement dreigt:

1. Pas liquiditeits- en budgetprognoses aan en zorg ervoor dat uw administratie op orde is

U kunt niet langer op uw prognoses vertrouwen. Beoordeel deze daarom (samen met uw accountant) kritisch en stel deze bij waar nodig. Breng ook in kaart hoe en in hoeverre de onderneming aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen en snijd in uitgaven. U dient ook op te letten bij het openbaar maken van tussentijdse cijfers. Als deze niet meer actueel zijn, loopt u aansprakelijkheidsrisico’s.

Daarnaast is het van groot belang dat de administratie van de onderneming volledig is bijgewerkt en het debiteurenbeheer wordt geoptimaliseerd. Dit geeft u en uw adviseurs inzicht en houvast zodat op basis daarvan een reëel reddingsplan kan worden gemaakt. Verder moet u zaken als een reorganisatie in overweging nemen.

2. Maak gebruik van steunmaatregelen en ga in gesprek met uw financier

In deze coronacrisis heeft de overheid steunmaatregelen beschikbaar gesteld. Maak gebruik van deze maatregelen. Doet u dat niet, dan kan u dat later worden verweten indien onverhoopt alsnog een faillissement volgt. Ga ook in gesprek met uw financier of bank om te bezien of en op welke wijze zij in deze moeilijke tijd iets voor u kunnen betekenen.

3. Tref betalingsregelingen met schuldeisers

Als u uw administratie op orde hebt, is ook inzichtelijk wie uw schuldeisers zijn, ter hoogte van welke bedragen en waarop deze schulden zien. Blijf met hen in contact als u niet in de gelegenheid bent om te betalen. Communicatie is heel belangrijk. Draai het schaakbord maar eens om: u vindt het zelf ook niet prettig als uw eigen klanten niet betalen en radiostilte vertonen. Maak waar mogelijk afspraken met (grote) schuldeisers, zoals een betalingsregeling (waarbij een deel van de vordering niet hoeft te worden betaald), korting of uitstel van betaling. Een alternatief is dat aan alle schuldeisers een percentage van hun openstaande vordering wordt aangeboden in de vorm van een onderhands akkoord ter voorkoming van een faillissement. Wees kritisch:

  • Met het maken van afspraken erkent u de vordering van uw schuldeiser. Betwist u die vordering, maak dan geen betalingsafspraken.
  • Ga geen (betalings)verplichtingen en betalingsregelingen aan waarvan u niet zeker weet of u deze nog kunt nakomen. Dit leidt tot aansprakelijkheidsrisico’s.
  • U zal wellicht kiezen welke schuldeiser u eerst betaalt, welke schuldeiser u laat wachten of met welke schuldeiser u een regeling treft. Maak dergelijke keuzes weloverwogen, gemotiveerd en in het belang van de onderneming.
  • Is de constatering dat ondanks alle stappen hiervoor het voortzetten van de onderneming de schuldenlast enkel zal verzwaren en verhaalsmogelijkheden voor schuldeisers zal verkleinen, dan zal u rigoureuzere maatregelen moeten nemen.

4. Gedwongen schuldeisersakkoord: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Zoals hiervoor vermeld, kan aan schuldeisers een zogenoemd onderhands akkoord worden aangeboden. Restantvorderingen worden dan kwijtgescholden. Ligt een schuldeiser dwars, dan kan dit in voorkomende gevallen alsnog tot het faillissement leiden. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord moet hiervoor een oplossing gaan bieden, doordat deze wet ook tegenwerkende schuldeisers aan een akkoord verbindt. In deze blog schreef ik al meer over de WHOA.

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar nog wel beschikken over rendabele bedrijfsactiviteiten. Deze wet is alleen nog niet in werking getreden. Zodra dit wel het geval is, biedt deze wet een oplossing voor veel ondernemingen die anders failliet dreigen te gaan. Uiteraard kan al wel op deze wet worden geanticipeerd en tegen tegenwerkende schuldeisers een procedure worden gestart om – onder overlegging van een concept onderhands akkoord en bewijs van instemming van andere schuldeisers – ervoor te zorgen dat onder druk alsnog een akkoord wordt bereikt.

5. Surseance van betaling

Het aanvragen en verlenen van surseance van betaling (uitstel van betaling) is bedoeld om ondernemingen in tijdelijke financiële moeilijkheden lucht te geven. Een groot deel van de schuldeisers hoeft enige tijd niet te worden betaald en er kunnen ook geen rechtsmaatregelen tegen de onderneming worden gestart. Verder kan de rechtbank bepalen dat de onderneming zaken die zij tijdelijk onder zich heeft niet aan schuldeisers hoeft af te geven.

Op deze wijze verkrijgt de onderneming ruimte om haar liquiditeitspositie op orde te brengen. Surseance van betaling wordt (niet voor niets) nogal eens het voorportaal van het faillissement genoemd. Om surseance van betaling dan ook effectief te laten zijn, is het van groot belang deze maatregel tijdig aan te vragen zodat de te benoemen bewindvoerder de zaken nog kan redden.

6. Afwenden faillissementsaanvraag door schuldeiser

Wat als een schuldeiser de druk opvoert en het faillissement van de onderneming aanvraagt? Het doel van de gemiddelde schuldeiser is om alsnog betaald te krijgen. De schuldeiser zal zich immers ook beseffen dat uitspraak van het faillissement er veelal toe leidt dat hij zijn geld ook niet zal terugzien. Toch is het van groot belang om een faillissementsaanvraag zeer serieus te nemen en hierop direct actie te ondernemen. Waarom en wat u hiertegen kunt doen, leest u hier!

Even overleggen?

Indien u vragen hebt, bijstand wenst of even wilt sparren, dan bellen wij u graag. Vul hieronder uw gegevens in. Mr. Diana Mensinga of een van de andere ondernemingsrecht advocaten van ons kantoor neemt dan contact met u op. 

Terug naar overzicht