Dit zijn de belangrijkste noodmaatregelen voor ondernemers

dinsdag 24 maart 2020

We kunnen helaas niet meer om het coronavirus heen. Er worden maatregelen genomen die er voor u als ondernemer flink inhakken. De overheid biedt gelukkig een pakket noodmaatregelen om de financiële consequenties voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Wij zetten de belangrijkste mogelijkheden voor u op een rij.  

Vraag uitstel van betaling bij Belastingdienst

Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U krijgt dan automatisch drie maanden uitstel. Na deze drie maanden is het mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling te vragen, maar dan vraagt de Belastingdienst wel om aanvullende informatie en een verklaring van een deskundige (bijv. uw accountant of financieel adviseur). Meer informatie vindt u hier.

Let op als u bestuurder van een rechtspersoon bent. Het verzoek tot uitstel van betaling geldt waarschijnlijk niet als een melding van betalingsonmacht. Ter beperking van het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is het dus zeer verstandig om deze melding afzonderlijk te doen indien u niet in staat bent om bepaalde belastingen tijdig te betalen. In deze eerder geschreven column leest u o.a. uitgebreid op welke belastingen deze verplichte melding betalingsonmacht betrekking heeft en waarop u moet letten bij het doen van een melding van betalingsonmacht. Met dit formulier kunt u als bestuurder melden dat u betalingsproblemen verwacht.

Aanpassen voorlopige aanslag

Heeft uw onderneming een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en verwacht u een lagere winst door het coronavirus? Pas dan uw voorlopige aanslag aan, zodat u meteen minder belasting hoeft te betalen. Dit kunt u doen door via ‘‘Mijn Belastingdienst’’ uw inkomsten te verlagen. 

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Wat als het coronavirus voor minder werk zorgt? Dan kunt u een aanvraag doen voor de tijdelijke noodmaatregel Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Voor een periode van drie maanden kan er een tegemoetkoming in de loonkosten wordt aangevraagd. Het doel van deze regeling is dat werknemers waarvoor tijdelijk geen of minder werk is, in dienst kunnen blijven van de werkgever en de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). In deze column vertellen wij uitgebreid hoe en wanneer hier een beroep op gedaan kan worden.

Extra ondersteuning ZZP’ers

De overheid wil ook zelfstandigen blijven steunen, zodat zij hun bedrijf kunnen blijven voortzetten. Zij kunnen voor drie maanden aanvullende inkomstenondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De regeling vult het inkomsten aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Hier informatie over deze regeling vindt u hier.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Bedrijven die moeite hebben om leningen bij de bank en (bank)garanties te krijgen kunnen gebruiken maken van Garantie Ondernemingsfinanciering. Deze regeling is vanwege het uitbreken van het coronavirus verruimd. Het garantieplafond is verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard. U kunt zich voor deze regeling aanmelden bij uw bank.

Verruiming BMKB-regeling

Heeft u als ondernemer nog te weinig liquide middelen om te investeren? Dankzij de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunt u als ondernemer eerder en meer geld lenen. Lees voor meer informatie het volledige persbericht.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

Voor land- en tuinbouwbedrijven zal de overheid voor een deel borg staan voor werkkapitaal onder de regeling MKB-Landbouwkredieten (BL). Door de verruiming van de borgstelling kunt u eerder en meer geld lenen. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekeningcourant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Als ondernemer kunt u zich hiervoor melden bij uw kredietverstrekker. Banken kunnen aanmeldingen doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het algemeen geldt dat u met het maken van betalingsafspraken c.q. uitstelverzoeken openstaande vorderingen erkent. Wees daarop dus ook bedacht bij het maken van (betalings)afspraken met en uitstelverzoeken aan de Belastingdienst, het Pensioenfonds en andere schuldeisers in deze moeilijke tijden.

Heeft u vragen over een van deze regelingen of heeft u behoefte aan een sparringpartner in deze moeilijke tijd? Vul dan hieronder uw gegevens in. Mr. Diana Mensinga of een van de andere ondernemingsrecht advocaten van ons kantoor neemt dan contact met u op. 

Terug naar overzicht