Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

In financiële problemen door corona en faillissement of beslaglegging voorkomen? Of hebt u een schuldenaar die niet betaalt? Lees dit dan even!

De overheid heeft een vergaande spoedwet in voorbereiding. De “Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV’’.

Op basis van deze wet kan onder voorwaarden:

  • een behandeling van een faillissementsaanvraag meermaals worden uitgesteld;
  • beslaglegging worden geschorst;
  • een reeds gelegd beslag eenvoudiger worden opgeheven.

Dit geeft ondernemers die zijn getroffen door de gevolgen van corona financiële ademruimte. Met die ruimte kunnen zij orde op zaken stellen. De schuldeiser moet dan pas op de plaats maken. Die krijgt dan niet betaald, tenzij die mogelijkheid alsnog ontstaat.

De rechtbank kan een verzoek tot uitstel van de faillissementsaanvraag toekennen als:

  • de ondernemer zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet kan voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen;
  • deze liquiditeitsnood hoofdzakelijk of uitsluitend is ontstaan doordat de ondernemer vanwege de uitbraak van het coronavirus of de beperkende maatregelen die de overheid in verband daarmee sinds 15 maart 2020 heeft afgekondigd, zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten;
  • voor de uitbraak van het coronavirus of de afkondiging van de beperkende maatregelen geen sprake was van financiële problemen;
  • het bedrijf van de ondernemer verdiencapaciteit en toekomstperspectief heeft;
  • de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen wordt geschaad.

Wijst de rechtbank dit uitstel toe, dan wordt de behandeling van de faillissementsaanvraag met twee maanden uitgesteld. Verlenging daarvan is mogelijk tot in principe twee keer twee maanden. De aanvrager kan geen hoger beroep instellen tegen deze beslissingen van de rechtbank. Daarnaast kan (op verzoek van de ondernemer) worden bepaald dat de aanvrager van het faillissement de vordering niet mag opeisen en ook geen beslag mag leggen.

Verder biedt het wetsvoorstel ruimte om soepeler om te gaan met de schorsing van de tenuitvoerlegging van vonnissen en de opheffing van beslagen. Van aanvullend belang hierbij is dat:

  • het redelijkerwijs aannemelijk is dat de ondernemer uitsluitend of hoofdzakelijk als gevolg van corona tijdelijk niet in staat is om zijn schulden te betalen;
  • opheffing van het beslag nodig is om zijn onderneming voort te zetten.

De schuldenaar moet aan de rechtbank laten zien dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Het is dus heel belangrijk om tijdig de juiste informatie aan de rechtbank te verschaffen.

Waar dit wetsvoorstel mogelijkheden biedt voor de ondernemer die door corona in zwaar weer terechtkomt, worden de rechten van schuldeisers hierdoor zeer beperkt.

Gelet op het doel van dit wetvoorstel, is de verwachting dat dit spoedig in werking treedt.

Indien u vragen hebt, bijstand wenst of even wilt sparren, dan bellen wij u graag. Vul hieronder uw gegevens in. Mr. Diana Mensinga of een van de andere ondernemingsrecht advocaten van ons kantoor neemt dan contact met u op.

Zie voor meer informatie over het wetsvoorstel: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/04/voorstel-van-wet-covid-19-szw-en-jv

 

Terug naar overzicht